ÜYELİK

Üyelikler hakkında detaylı bilgi için Misafir İlişkileri'ni arayabilirsiniz.

+90 212 349 01 01

Yukarıda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgi için web sitemizdeki “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nı inceleyebilir ve kvkk@dgym.com.tr adresi üzerinden bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

İlginize teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri dönüş yapacağız. Form gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Kapat

Grup derslerimiz pandemi sebebi ile bir süre yapılmayacaktır.

Haftalık Programı Gör
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

DOĞUŞ SPOR KOMPLEKSİ YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
(“DOĞUŞ SPOR” ve/veya “ŞİRKET”)
ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Doğuş Spor tarafından, detayları, www.dgym.com.tr web sitesinde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nda belirtildiği üzere, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Doğuş Spor’un, 6698 Sayılı Kanun uyarınca;
İrtibat Kişisi: Cüneyt Cetiz
E-posta Adresi: ccetiz@dgym.com.tr
Telefon: 0212 349 01 01

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Üyelik işlemleri kapsamında;

• Üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi,
• Üyelik sürecinizin yönetilmesi,
• Üyelik rezervasyonlarınızın takibi,
• Aldığınız hizmetlere ilişkin ödeme takibinin gerçekleştirilmesi
• Spor ve diyet programınızın oluşturulabilmesi bakımından sağlık verilerinizin işlenmesi.

c) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz

Kişisel verilerinizden aşağıdaki kategorilerde yer alanlar, Doğuş Spor tarafından işlenmektedir:

• Kimlik bilgisi (TCKN, ad, soyad, doğum tarihi ve yeri gibi TC kimlik bilgileri)
• İletişim bilgisi (cep telefonu, telefon, adres, e-posta, ikametgah vb.),
• Aile bireyleri ve yakın bilgisi (çocuklarınız, eşiniz ile ilgili kimlik, iletişim vb.)
• Fiziksel mekan güvenlik bilgisi (kamera kayıtları vb.)
• Ödeme bilgileri (borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)
• Görsel ve işitsel bilgi (Vesikalık fotoğraf vb.)
• Özel nitelikli kişisel veri (Sağlık raporu, imza vb.)

ç. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hizmet temini amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ve verilerin hukuki ve teknik olarak güvenliğini sağlamaya yetkin üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Şirketimiz bünyesindeki diyetisyen, mesleki olarak gerekli gördüğü hallerde, diyet programı oluşturulması bakımından, Şirketimizin anlaşmalı olduğu Grup Glorance Nightingale hastaneleri bünyesindeki doktorlar ile sağlık verinizi paylaşmaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, beyanınız doğrultusunda sizden yazılı olarak alınmakta ve 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, gerekli hallerde açık rızanızın alınması şartıyla ve/veya üyelik sözleşmesi ilişkisi çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

e) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.dgym.com.tr web sitesinde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nda açıklanan ve “Başvuru Formu”nda detaylandırılan yöntemlerle (Elektronik imzalı başvurularınızı ve üyelik sırasında beyan ettiğiniz ve sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden yapacağınız başvurularınızı kvkk@dgym.com.tr e-posta adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.) Şirketimize iletmeniz durumunda, Doğuş Spor talebin niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Doğuş Spor tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

f) Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Aldığımız Tedbirler

İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin olarak; www.dgym.com.tr web sitemizde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nda detaylı bilgiler yer almaktadır.

Doğuş Spor, web sitesi üzerinden üyelik bilgisi almamakta, kişisel veri işlememekte ve kişisel veri aktarımı gerçekleştirmemektedir.

Fiziksel ortamdaki kişisel veriler, sadece Doğuş Spor tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilen kilitli dolaplarda ve çekmecelerde muhafaza edilmektedir. Dijital ortamdaki kişisel veriler ise, Doğuş Spor’a ait veri tabanlarında muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için, ayrıca:

• Ağ güvenliği sağlanmaktadır,
• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur,
• Tüm loglar düzenli olarak tutulmaktadır,
• Çalışanlar ile gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır,
• Üyelik sözleşmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir,
• Kullanılan formlarda minimum veri toplama ilkesi uygulanmaktadır,
• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine ilişkin politika belirlenmiş ve uygulanmaktadır,
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır,
• Web sayfalarının güvenliği ssl sertifikaları ile sağlanmaktadır,
• Çalışanlara periyodik olarak kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda farkındalık eğitimleri verilmektedir,
• Kişisel veri işleme amacı sona eren kişisel veriler, veri tabanında pasife alınarak muhafaza edilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz amaçlarla aktardığımız üçüncü taraf şirketlerin;

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı kişisel veri işlemeleri önlemek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almasını sağlamak,
• kişisel verileri hukuki ilişki sona erdikten sonra asıl ve yedek sistemlerinde barındırmayıp, silmesi/yok etmesi veya anonim hale getirerek kullanmalarını sağlamak,
• üçüncü taraf şirketlerle imzalanan sözleşmelere gizlilik hükümleri ve süresiz sır saklama yükümlülüğü hükümleri ilave edilmesi,
• 6698 sayılı Kanun’a uyum konusunda iç/dış denetim yaptırmalarını ve özellikle Doğuş Spor’a ait kişisel verilere ilişkin olarak bu raporları talep halinde Doğuş Spor ile paylaşmalarını öngörmek,
• Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde durumun derhal Doğuş Spor’a bildirilmesini temin etmek

amacıyla sözleşmesel olarak gerekli taahhütler alınmaktadır.

g) Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz, “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nda belirtilen süreler boyunca muhafaza edilir. Kişisel veri saklama sürelerimizi aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

• Hukuki ilişki devam ettiği sürece
• Kişisel verinin işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca
• İlgili mevzuatta öngörülen süre boyunca
• Hukuki ilişkinin bitiminden sonra zamanaşımı süreleri boyunca

Saklama Süreleri Tablosu

İnsan Kaynakları:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (Özlük Dosyası gibi ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel veriler)

15 yıl

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Danışman,
• Eğitmen Verileri.

TTK ve VUK uyarınca 10 yıl saklanmaktadır.

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

Hukuk:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi,
• Hak İddia Eden üçüncü,
• Kişiler ve bunları temsil eden vekilya da yasal temsilci bilgileri,
• Soruşturmayı veya Yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi,
• Bilirkişi,
• Danışman,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Tedarikçi yetkilisi,
• Müşteri (iştirakler),
• Hissedar/Ortak/YK Üyesi,
• Stajyer Avukat Verileri.

Süresiz

İdari İşler:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

• Taşeron Çalışan Verileri.

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

• Kamu Çalışanı

Kamu denetimini takiben 10 yıl

• Vekil Verisi

İcra takip işlemi bittikten sonra 10 yıl

Cafe

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Tedarikçi,
• Müşteri Verileri.

TTK'ya Göre 10 Yıl

Mali İşler:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

• Kamu Görevlisi

TTK'ya göre 10 Yıl

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Müşteri Verileri.

Sözleşme Süresi Sona Erdikten Sonra 10 Yıl

Satış:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akdi sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye Verisi

Üyelik sözleşmesi bitimi sonrası 10 yıl

• Potansiyel Üye
• Misafir (Potansiyel Üye) Verileri

10 yıl

• Sponsor Çalışan Verisi

Sponsorlük Anlaşması Bitimi Sonrası 5 yıl

Fitness:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akdi sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Üyelik sözleşmesi bitimi sonrası 10 yıl

İş Yeri Hekimi - Diyetisyen

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)
• Birim Amiri/Tanık
• İş Yeri Hekimi Verileri

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Saklanmıyor

• İlgili Doktor

Üyelik sözleşmesi sona erdikten sonra 10 yıl

h. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Doğuş Spor tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen sağlık verilerinin sağlık hizmetleri kapsamında analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu" ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler ile sair her türlü talebinizi, üyelik sırasında beyan ettiğiniz sistemimizde kayıtlı e-posta adresi üzerinden kvkk@dgym.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta vasıtasıyla yapabilirsiniz.

i. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Doğuş Spor, işlemiş olduğu kişisel verileri, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Spor ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder. Bu hususa ilişkin detaylı prosedür aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlaveten, fiziksel ortamdaki kişisel veriler, işleme amaçları sona erdikten sonra ve saklama sürelerinin sona ermesini takiben Doğuş Spor tarafından yok edilecektir.

İnsan Kaynakları:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi (Özlük Dosyası gibi ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel veriler)

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Danışman,
• Eğitmen Verileri.

• Aday Çalışan Verisi

Hukuk:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi,
• Hak İddia Eden üçüncü,
• kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilci bilgileri,
• Soruşturmayı veya Yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi,
• Bilirkişi,
• Danışman,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Tedarikçi yetkilisi,
• Müşteri (iştirakler),
• Hissedar/Ortak/YK Üyesi,
• Stajyer Avukat Verileri.

İdari İşler:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Aday Çalışan Verisi

• Taşeron Çalışan Verileri.

• Kamu Çalışanı

• Vekil Verisi

Cafe:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Tedarikçi,
• Müşteri Verileri.

Mali İşler:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Aday Çalışan Verisi

• Kamu Görevlisi

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Müşteri Verileri.

Satış:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Üye Verisi

• Potansiyel Üye
• Misafir (Potansiyel Üye) Verileri

• Sponsor Çalışan Verisi

Fitness:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

İş Yeri Hekimi - Diyetisyen

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi,
• Birim Amiri/Tanık
• İş Yeri Hekimi Verileri.

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Saklanmıyor

• İlgili Doktor

3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Doğuş Spor, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Söz konusu değişiklikler ile ilgili olarak, web sitesinden ve diğer kanallardan tüm kullanıcılara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Son güncellenme tarihi: 02.07.2019

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Doğuş Spor”)Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Doğuş Spor çerezleri;

Web sitesinin fonksiyonel olarak çalışmasını sağlamak ve web sitesi kullanım deneyiminizi arttırmak amacıyla kullanır. Ayrıca web sitesi çevrimiçi ziyaretçi istatistikleri amacıyla Google Analytics kullanılmaktadır.

Doğuş Spor üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanmaktadır?

Doğuş Spor; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Yönetimi

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınıza göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın “adres bölümünde" yer alan, "kilitli işareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri bloke edebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesine, ardından. "Seçenekler" görseline tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili Tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:

https://www.allaboutcookies.org
https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve süreli çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Süreli çerezler ise sabit diskinizde bir süre daha kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesine yerleştiren tarafa göre “Doğuş Spor çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf çerezler (third party cookie)" kullanılmaktadır. Doğuş Spor çerezleri, Doğuş Spor tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yapılan üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler kullanılmaktadır. Teknik çerezler web sitesinin işleyişi için gerekli olan çerezlerdir.

Doğuş Spor’un web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Çerez Adı Sağlayıcı Saklama Açıklama Çerez Tipi

ASP.NET_SessionId

dgym.com.tr

Oturum

Sayfa isteklerinde ziyaretçinin oturum durumunu korur.

Http

NSC_#

dgym.com.tr

Oturum

Yanıt sürelerini optimize etmek için trafiği web sitesine birkaç sunucuda dağıtmak için kullanılır.

Http

__utm.gif

google-analytics.com

Oturum

Ziyaretçinin tarayıcısı ve bilgisayarı hakkındaki ayrıntıları kaydeden Google Analytics İzleme Kodu.

Pixel

__utma

dgym.com.tr

2 Yıl

Bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiği sayıların yanı sıra ilk ve son ziyaretler için veri toplar. Google Analytics tarafından kullanılır.

Http

__utmb

dgym.com.tr

1 Gün

Kullanıcının web sitesine ne zaman eriştiğinin tam zamanını bir zaman damgası ile kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google Analytic tarafından kullanılır

Http

__utmc

dgym.com.tr

Oturum

Kullanıcının web sitesinden ne zaman ayrıldığının tam zamanını bir zaman damgası ile kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google Analytic tarafından kullanılır.

Http

__utmt

dgym.com.tr

1 Gün

Sunucuya yapılan isteklerin hızını düşürmek için kullanılır.

Http

__utmz

dgym.com.tr

6 Ay

Kullanıcının nereden geldiği, hangi arama motorunu kullanıldığı, hangi linke tıkladığı ve hangi başlıkları arattığına dair verileri toplar. Google Analytics tarafından kullanılır.

Http

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız